Hệ thống tiêm bột

Hệ thống đo bằng bột được sử dụng chủ yếu cho việc điều trị cung cấp nước, nước nóng, nước sông và nước thải trong các nhà máy điện, và cũng có thể được sử dụng trong dầu mỏ, hóa học, bảo vệ môi trường, hệ thống cung cấp nước và các công nghiệp khác.Hệ thống đo nồng độ đa dịch và phương pháp đo vôi đều phổ biến ở nước ngoài.