Hệ thống định lượng bột

Hệ thống định lượng bột chủ yếu được sử dụng để xử lý nước cấp nhà máy điện, nước nồi hơi, nước tuần hoàn và nước thải. Nó cũng có thể được sử dụng trong các ngành công nghiệp dầu khí, hóa chất, bảo vệ môi trường, hệ thống cấp nước, v.v. Cả hệ thống định lượng polymer và hệ thống định lượng vôi đều phổ biến ở thị trường nước ngoài.