Hệ thống scraper


Các kỹ sư và nhân viên bán hàng của chúng tôi có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong sản xuất tinh thể và có thể giúp khách hàng lựa chọn và thiết kế sản xuất tinh thể theo quy mô dự án, nhu cầu của phạm vi dự án. Các loại bể lắng phổ biến bao gồm:Yêu cầu Quoation