NhãnChung

Vít mảnh vụn

Dựa trên máy lọc bùn vít, chúng tôi nghiên cứu và phát triển thiết bị làm dày bùn, đó là chất dày nhờn nhờn ốc.

Sự lợi thế của chất nhờn ốc:

Tiết kiệm việc xây dựng và chiếm đóng đất liền.

Giảm tải tiếp tục xử lý

Giảm tác dụng bào thai và phốt pho

Làm tăng khả năng của máy làm lát bùn hay thiết bị phun nước sâu

chất nhờn nhờn 


Dữ liệu kỹ thuật về chất nhờn ốckích thước ngoài:

chất nhờn nhờn 

Yêu cầu Quoation